Το blog αυτό δημιουργήθηκε από αγάπη για τον τόπο καταγωγής μου, που είναι το Αστροχώρι Άρτας αλλά και της Άρτας γενικότερα και με μοναδικό σκοπό να προβάλλω τις ομορφιές του, την ιστορία του, τις παραδόσεις κλπ. . Δεν αποκομίζω από αυτό κανένα όφελος. Μπορείτε να θέσετε τις ερωτήσεις σας στο Forum μας ή από το chat μας! Το "astrohori.blogspot" προσφέρει σε όσους επιχειρηματίες από τα μέρη μας, το επιθυμούν, χώρους για δωρεάν διαφήμιση, επικοινωνήστε μαζί μας στο astrohori@gmail.com

29 Ιουνίου 2011

Δήμος Γεωργίου Καραϊσκάκη - Έγκριση εγκατάστασης αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη θέση Γεραμπή.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ
ΗΜΟΣ Γ. ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ
ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Αριθµ. Απόφασης 128/2011

Απόσπασµα από το πρακτικό της µε αριθµό 11/2011 συνεδρίασης του δηµοτικού συµβουλίου.

ΘΕΜΑ:  19ο      Έγκριση εγκατάστασης αιολικού σταθµού παραγωγής  ηλεκτρικής ενέργειας στη θέση Γεραµπή

Στην Άνω Καλεντίνη  και στο ∆ηµοτικό κατάστηµα, σήµερα την 20η   του µήνα Ιουνίου του έτους 2011 ηµέρα  ευτέρα και ώρα 18:00 συνήλθε σε συνεδρίαση το δηµοτικό συµβούλιο του ∆ήµου Γεωργίου Καραϊσκάκη,  ύστερα από την αριθ. 6.061/16-06-2011 έγγραφη πρόσκληση του προέδρου του, η οποία αναρτήθηκε  στην  εξώθυρα  του  δηµοτικού  καταστήµατος,  επιδόθηκε  ή  γνωστοποιήθηκε  σε  καθένα δηµοτικό σύµβουλο και τον κ. ∆ήµαρχο.
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής, ο πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο (21) µελών του δηµοτικού συµβουλίου, βρέθηκαν παρόντα (21) ήτοι:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                                                                                                                                             ΑΠΟΝΤΕΣ
1.   Αρκουµάνης Νικηφόρος                                                                  Κανένας
2.   Αποστόλου Χρήστος
3.   Καλοχέρης Κωνσταντίνος
4.   Βασιλείου Βασίλειος
5.   Σακκάς Αθανάσιος
6.   Πλακούτσης Παναγιώτης
7.   Καλαµπόκης Παναγιώτης
8.   Στούκα Νεκταρία
9.   Μάνου Σοφία
10. Γαλύφας Αθανάσιος
11. Νάκος Αυγερινός
12. Γεωργάρας ∆ηµήτριος
13. Καραµπίκας Ευάγγελος
14. Σοφούρης Νικόλαος
15. Μπούκας Κωνσταντίνος
16. Τσοχαντάρη Τριάδα
17. Τσαούσης Χρήστος
18. Γεωργούλας Κωνσταντίνος
19. Γκούζιας Μιχαήλ
20. Ταπραντζή Πολυξένη
21. Τσιούνης Νικόλαος
Στη συνεδρίαση αυτή παραβρέθηκε και ο υπάλληλος του ∆ήµου κ. Κωνσταντίνος Ρούσσας αρµόδιος για τη ν τήρηση των πρακτικών των συνεδριάσεων του δηµοτικού συµβουλίου.
Παραβρέθηκαν επίσης και οι πρόεδροι των Τοπικών Κοινοτήτων Μεγαλόχαρης, Μεσοπύργου
ιασέλλου, Βελεντζικού, Μηλιανών, Άνω Καλεντίνης, Πηγών, Αστροχωρίου, και Κλειδιού.
Ο πρόεδρος αφού διαπίστωσε την ύπαρξη απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης παρόντος του δηµάρχου κ. ∆ηµητρίου Γαλλίκα.
Ο κ. Καλαµπόκης εισηγούµενος το θέµα αυτό ανέφερε προς το ∆. Σ. ότι το θέµα είχε συζητηθεί και σε προηγούµενες συνεδριάσεις του δηµοτικού συµβουλίου. Πρότεινε να προχωρήσει το ∆. Σ. στην έγκριση
εγκατάστασης του αιολικού σταθµού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, διότι ο δήµος θα έχει έσοδα σε ετήσια βάση πέραν του ανταλλάγµατος χρήσης της γης. Ο κ. Γκούζιας στη συνέχεια είπε ότι είναι έργο ανάπτυξης και δεν είµαστε αντίθετοι. Στην παρούσα φάση όµως είµαι επιφυλακτικός. Ο κ. ∆ήµαρχος στη
συνέχεια είπε πρέπει να είµαστε θετικοί διότι θα υπάρξουν οφέλη για τον τόπο. Θα απασχοληθούν αρκετοί από τους κατοίκους της περιοχής στην κατασκευή του έργου και ο δήµος θα έχει έσοδα από τη λειτουργία
του και από τα ανταλλάγµατα χρήσης. Ο κ. Τσαούσης είπε ότι δεν υπάρχει καµιά έγγραφη διαβεβαίωση για τα οφέλη.
Στη συνέχεια ο πρόεδρος κάλεσε το συµβούλιο να αποφασίσει σχετικά
Το ∆.Σ. αφού άκουσε την εισήγηση, συζήτησε επί του θέµατος,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ (κατά πλειοψηφία)

Γνωµοδοτεί υπέρ της εγκατάστασης αιολικού σταθµού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 24 Mστη θέση «Γεραµπή» του ∆ήµου Γ. Καραϊσκάκη, από την εταιρεία BUSINESS ENERGY Α. Ε. .

Παρών δήλωσαν οι ∆. Σ. Γκούζιας Μιχαήλ, Ταπραντζή Πολυξένη, Μπούκας Κωνσταντίνος, Νάκος
Αυγερινός, Τσαούσης Χρήστος και Καραµπίκας Ευάγγελος.

Κατά της εγκατάστασης του σταθµού ψήφισαν οι κ. κ. Τσιούνης Νικόλαος και Σοφούρης Νικόλαος.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 128/2011

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ.
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ΤΑ ΜΕΛΗ
(Υπογραφή)
Ο ΗΜΑΡΧΟΣ
(ακολουθούν υπογραφές)


ΚΑΛΟΧΕΡΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ            ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΑΛΛΙΚΑΣ

facebook twitter digg delicious linkedin googlebuzz more

Share

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites