Το blog αυτό δημιουργήθηκε από αγάπη για τον τόπο καταγωγής μου, που είναι το Αστροχώρι Άρτας αλλά και της Άρτας γενικότερα και με μοναδικό σκοπό να προβάλλω τις ομορφιές του, την ιστορία του, τις παραδόσεις κλπ. . Δεν αποκομίζω από αυτό κανένα όφελος. Μπορείτε να θέσετε τις ερωτήσεις σας στο Forum μας ή από το chat μας! Το "astrohori.blogspot" προσφέρει σε όσους επιχειρηματίες από τα μέρη μας, το επιθυμούν, χώρους για δωρεάν διαφήμιση, επικοινωνήστε μαζί μας στο astrohori@gmail.com

29 Ιουλίου 2011

Η απόφαση της Γ.Σ. του Συνεταιρισμού Βελεντζικού
ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΝ/ΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΣΥΝΙΔΙΟΚΤΗΣΙΛΣ ΔΑΣΟΥΣ ΚΑΙ ΧΟΡΤΟΝΟΜΗΣ ΒΕΛΕΝΤΖΙΚΟΥ
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΥ ΣΥΝ/ΣΜΟΥ ΒΕΛΕΝΤ ΖΙΚΟΥ ΤΗΣ 10ης ΙΟΥΛΙΟΥ 2011
Στο Βελεντζικό και σε αίθουσα του πρώην Δημοτικού Σχολείου, σήμερα, Κυριακή 10 Ιουλίου 2011 και ώρα 10.30 π.μ. συνήλθαν σε έκτακτη συνεδρίαση τα μέλη του Αναγκαστικού Συν/σμού Διαχείρισης συνιδιοκτησία δάσους και χορτονομής Βελεντζικού στα πλαίσια απόφασης που είχε λάβει η προηγούμενη από 5ης Ιουνίου του 2011 Γενική Συνέλευση.
Ακολουθεί Εκλογή Προέδρου και Γραμματέα Γενικής Συνέλευσης: Εκλέγονται δια βοής:
Πρόεδρος Γ.Σ.      :  Καυκιάς Δημοσθένης του Ανδρέα.
 Γραμματέας Γ.Σ.: Τσαούσης Χρήστος του Αντωνίου.
Ο πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ενημερώνει το σώμα ότι. η παρούσα Γενική Συνέλευση:
Συγκλήθηκε ως έκτακτη Γενική Συνέλευση προκειμένου τα μέλη του Συν/σμού να ενημερωθούν για την πορεία αδειοδότησης επενδυτικού σχεδίου της εταιρίας BUSINESS ENERGY που άφορα στην ανάπτυξη Αιολικού Σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στον ορεινό όγκο Βελεντζικού και στην ειδικότερη θέση «ΓΕΡΑΜΠΗ» και να προβούν σε επαναξιολόγηση της κατάστασης. Είναι η πρώτη επαναληπτική Συνέλευση με το ίδιο θέμα ημερήσιας διάταξης και σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό η συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία, ανεξάρτητα από τον αριθμό των εκπροσωπούμενων ψήφων.
Εισηγούμενος το θέμα ο Πρόεδρος της Γενικής συνέλευση; ενημερώνει το σώμα ότι:
Ο Δήμος Γεωργίου Καραϊσκάκη παρέσχε τη σύμφωνη γνώμη του στην παραπάνω εταιρία για την ανάπτυξη αιολικού πάρκου στον ευρύτερο ορεινό όγκο Βελεντζικού παρά την εκπεφρασμένη αρνητική στάση των μελών του Συν/σμού μας, όπως αυτή εκφράσθηκε με απόφαση της προηγούμενης Γενικής Συνέλευσης. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης έλαβε το λόγο ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του Συν/σμού Τολιάκης Θωμάς ο οποίος δήλωσε ότι αναγνωρίζει τη νομιμότητα της προηγούμενης και της παρούσας Γεν. Συνέλευσης και των αποφάσεων τους και ότι θα καταχωρίσει στο βιβλίο του Συν/σμού τα Πρακτικά τους.
Ακολουθεί συζήτηση με τοποθετήσεις μελών της Γενικής Συνέλευσης και ανταλλαγή απόψεων. Μετά τη συζήτηση ομόφωνα, δια βοής. η Γενική Συν/ση αποφασίζει:
1. Ορίζει νομικό σύμβουλο, τον δικηγόρο Αυγερινό Ανδρέου ώστε να μην επιτρέψει, με κάθε νόμιμο και δυνατό τρόπο, στην εταιρία BUSINESS ENERGY η σε κάθε άλλο ενδιαφερόμενο την ανάπτυξη αιολικού πάρκου όχι μόνο στο συνιδιόκτητο έδαφος Βελεντζικού αλλά και στον ευρύτερο ορεινό όγκο της περιοχής.
2. Να προσβάλλει δικαστικά και να επιδιώξει την ακύρωση της απόφασης με την οποία ο Δ. Γεωργίου Καραϊσκάκη παρέσχε τη σύμφωνη γνώμη του για την ανάπτυξη του Αιολικού πάρκου.
3. Να διερευνηθεί από το ΔΣ του Συν/σμού η δυνατότητα σύνταξης τοπογραφικού διαγράμματος από Τοπογράφο Μηχανικό προκειμένου να αποτυπωθούν με τη μέγιστη δυνατή ακρίβεια τα όρια της συνιδιοκτήτης έκτασης Βελεντζικού.
4. Συγκαλεί σε νέα έκτακτη Γ.Σ. τα μέλη του Συν/ομού προκειμένου να υπάρξει ενημέρωση για την εξέλιξη του θέματος και επαναξιολόγηση της κατάστασης. Ως ημερομηνία σύγκλησης της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης ορίζεται η Κυριακή 7 Αυγούστου 2011 στον ίδιο τόπο και την ίδια ώρα μι την παρούσα Γ.Σ. Σε περίπτωση μη ύπαρξης απαρτίας η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί και θα διεξαχθεί οριστικά την επόμενη Κυριακή 14 Αυγούστου 2011 στον ίδιο τόπο και την ίδια ώρα.
Τέλος ομόφωνα η Γενική συνέλευση, μετά αχό σχετικό αίτημα, παρέχει άδεια στο μέλος του Συν/σμού Καυκιά Δημοσθένη να προχωρήσει σε μικρής έκτασης παραλλαγή του δρόμου που οδηγεί στην κατοικία του στη θέση «Κάρπινος» Βελεντζικού. προκειμένου να βελτιωθεί η βατότητα του.
Μη υπάρχοντος άλλου θέματος λύεται η Γενική Συνέλευση και υπογράφεται το παρόν πρακτικό κανονικά από τον Πρόεδρο της Γ.Σ. και το Γραμματέα.
Ακριβές αντίγραφο από το χειρόγραφο πρόχειρο Πρακτικό
Ο Πρόεδρος της Γεν. Συνέλευσης                 Ο Γραμματέας
Καυκιάς Δημοσθένης                                   Τσαούσης Χρήστος

facebook twitter digg delicious linkedin googlebuzz more

Share

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites