Το blog αυτό δημιουργήθηκε από αγάπη για τον τόπο καταγωγής μου, που είναι το Αστροχώρι Άρτας αλλά και της Άρτας γενικότερα και με μοναδικό σκοπό να προβάλλω τις ομορφιές του, την ιστορία του, τις παραδόσεις κλπ. . Δεν αποκομίζω από αυτό κανένα όφελος. Μπορείτε να θέσετε τις ερωτήσεις σας στο Forum μας ή από το chat μας! Το "astrohori.blogspot" προσφέρει σε όσους επιχειρηματίες από τα μέρη μας, το επιθυμούν, χώρους για δωρεάν διαφήμιση, επικοινωνήστε μαζί μας στο astrohori@gmail.com

10 Ιουνίου 2011

Δήμος Γεωργίου Καραϊσκάκη - Ψήφιση πιστώσεων στον προϋπολογισμό έτους 2011.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ
∆ΗΜΟΣ Γ. ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΉ
Αριθµ. Απόφασης 09/2011
Απόσπασµα από το πρακτικό της µε αριθµό 06/2011 συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής.
ΘΕΜΑ: 1ο            Ψήφιση πιστώσεων στον προϋπολογισµό έτους 2011.
Στην Άνω Καλεντίνη  και στο ∆ηµοτικό κατάστηµα, σήµερα την 23η   του µήνα Μαΐου του έτους 2011 ηµέρα  ∆ευτέρα και ώρα 10:00 συνήλθε σε συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Γεωργίου Καραϊσκάκη,  ύστερα από την αριθ. 4.177/19-05-2011  έγγραφη  πρόσκληση του  ∆ηµάρχου, η οποία αναρτήθηκε στην εξώθυρα του δηµοτικού καταστήµατος  και επιδόθηκε ή γνωστοποιήθηκε σε καθένα µέλος της.
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής, ο πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο (7) µελών της Οικονοµικής Επιτροπής, βρέθηκαν παρόντα (7) ήτοι:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1.Γαλλίκας ∆ηµήτριος
2.Αρκουµάνης Νικηφόρος
3.Βασιλείου Βασίλειος
4.Καλαµπόκης Παναγιώτης
5.Σοφούρης Νικόλαος
6.Τσαούσης Χρήστος
7.Γεωργούλας Κωνσταντίνος
Στη συνεδρίαση αυτή παραβρέθηκε και ο υπάλληλος του ∆ήµου κ. Κων/νος Ρούσσας αρµόδιος για την τήρηση των πρακτικών των συνεδριάσεων της Οικονοµικής Επιτροπής.
Ο πρόεδρος αφού διαπίστωσε την ύπαρξη απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
Ο ∆ήµαρχος στη συνέχεια εισηγήθηκε το θέµα αυτό λέγοντας: Από την Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση Ηπείρου – ∆υτικής Μακεδονίας - ∆ιεύθυνση Τοπικής Αυτοδιοίκησης Άρτας, µας επεστράφη µε το υπ’ αριθ. 16287/1158/16-5-2011 έγγραφό της επικυρωµένος ο προϋπολογισµός του δήµου για το οικονοµικό έτος 2011. Κατόπιν αυτού προτείνω την ψήφιση των πιστώσεων που είναι γραµµένες στο σκέλος των εξόδων, προκειµένου να µπορούν να διατεθούν για τις αιτίες που αναγράφηκαν σε αυτόν.
Η οικονοµική  επιτροπή αφού έλαβε υπόψη:
Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 και του άρθρου 158του Ν. 3463/2006
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ (οµόφωνα)
Α. Ψηφίζει τις κατωτέρω πιστώσεις στον προϋπολογισµό δαπανών του έτους 2011:
1.   Στον Κ. Α. 00-6031 πίστωση 50.000,00 € για τις αποδοχές υπαλλήλων ειδικών θέσεων.
2.   Στον Κ. Α. 00-6071 πίστωση 6.000,00 € για δαπάνες εισαγωγικής εκπαίδευσης νέων υπαλλήλων.
3.   Στον Κ. Α. 00-6074 πίστωση 2.000,00 € για δαπάνες διαδικασιών πρόσληψης που αποδίδονται στο ΑΣΕΠ.
4.   Στον Κ. Α. 00-6111 πίστωση 10.000,00 € για αµοιβές νοµικών και συµβολαιογράφων.
5.   Στον Κ. Α. 00-6116 πίστωση 3.000,00 € για αµοιβές δικαστικών επιµελητών.
6.   Στον Κ. Α. 00-6121 πίστωση 190.000,00 € για έξοδα παράστασης δηµάρχου αντιδηµάρχων και προέδρου ∆. Σ.
7.   Στον  Κ.  Α.  00-6122  πίστωση  170.000,00    για  αποζηµίωση και  έξοδα  κίνησης  δηµοτικών
συµβούλων.
8.   Στον Κ. Α. 00-6421 πίστωση 10.000,00 € για οδοιπορικά έξοδα και αποζηµίωση µετακινούµενων αιρετών.
9.   Στον  Κ.  Α.  00-6451  πίστωση  10.000,00    για  συνδροµές  σε  εφηµερίδες  περιοδικά  και ηλεκτρονικά µέσα.
10. Στον Κ. Α. 00-6463 πίστωση 5.000,00 € για έξοδα λοιπών δηµοσιεύσεων.
11. Στον Κ. Α. 00-6494 πίστωση 5.000,00 για έξοδα συµβολαιογράφων και δικαστικών επιµελητών.
12. Στον Κ. Α. 00-6515 πίστωση 10.000,00 € για αµοιβές και προµήθειες τραπεζών.
13. Στον Κ. Α. 00-6526.001 πίστωση 30.000,00 για χρεολύσια δανείων του Τ. Π. & ∆ανείων.
14. Στον Κ. Α. 006721 πίστωση 135.000,00 € ως εισφορά υπέρ συνδέσµων.
15. Στον Κ. Α. 00-6739 πίστωση 1.000,00 € για λοιπές προαιρετικές πληρωµές για µεταβιβάσεις εισοδηµάτων σε τρίτους.
16. Στον Κ. Α. 00-6813 πίστωση 6.500,00 € για λοιπές εγγυήσεις.
17. Στον  Κ.  Α.  10-6012  πίστωση  39.000,00  για  αποζηµίωση  υπερωριακής  εργασίας  και  για εξαιρέσιµες ηµέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αµοιβές.
18. Στον Κ. Α. 10-6115 πίστωση 8.000,00 € για αµοιβές λογιστών.
19. Στον Κ. Α. 10-6142.002 € πίστωση 18.000,00 € για αµοιβές ορκωτών λογιστών.
20. Στον Κ. Α. 10-6232 πίστωση 1.500,00 € για µισθώµατα κτιρίων – τεχνικών έργων.
21. Στον Κ. Α. 10-6422 πίστωση 5.000,00 € για οδοιπορικά έξοδα και αποζηµίωση µετακινούµενων υπαλλήλων.
22. Στον Κ. Α. 10-6461 πίστωση 2.000,00 για έξοδα δηµοσίευσης καταστάσεων.
23. Στον Κ. Α. 10-6462 πίστωση 2.000,00 για δηµοσίευση προκηρύξεων.
24. Στον Κ. Α. 10-6463 πίστωση 2.000,00 για έξοδα λοιπών δηµοσιεύσεων.
25. Στον Κ. Α. 10-6611 πίστωση 3.000,00 € για την προµήθεια βιβλίων κλπ.
26. Στον Κ. Α. 10-6612 πίστωση 15.000,00 € για την προµήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων.
27. Στον Κ. Α. 10-6613 πίστωση 10.000,00 για την προµήθεια εντύπων και υλικών µηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων.
28. Στον Κ. Α. 10-6614 πίστωση 5.000,00 € για λοιπές προµήθειες ειδών γραφείου.
29. Στον Κ. Α. 10-6615 πίστωση 6.000,00 για Εκτυπώσεις, εκδόσεις και βιβλιοδετήσεις.
30. Στον  Κ.  Α.  10-6616  πίστωση  15.000,00    για  προµήθεια αναλώσιµων ειδών ηλεκτρονικών υπολογιστών.
31. Στον  Κ.  Α.  10-6617  πίστωση  10.000,00    για  την  προµήθεια αναλώσιµων  ειδών  φαξ  και φωτοτυπικών.
32. Στον  Κ.  Α.  10-6635  πίστωση  5.000,00    για  την  προµήθεια  λοιπών  ειδών  υγιεινής  και καθαριότητα
33. Στον Κ. Α. 10-6643 πίστωση 15.000,00 € για την προµήθεια υγρών καυσίµων για θέρµανση των κτιρίων που στεγάζονται οι υπηρεσίες του ∆ήµου.
34. Στον Κ. Α. 10-6654.003 πίστωση 3.000,00 € για προµήθεια σφραγίδων των υπηρεσιών του ∆ήµου.
35. Στον  Κ.  Α.  10-6691  πίστωση  2.000,00  για  την  προµήθεια  ειδών  σηµαιοστολισµού  και φωταγωγήσεων.
36. Στον Κ. Α. 10-7133 πίστωση 7.000,00 € για την προµήθεια επίπλων και σκευών.
37. Στον Κ. Α. 10-7134.001 πίστωση για την προµήθεια µηχανογραφικού υλικού (Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και συναφή).
38. Στον Κ. Α. 10-7134.002 πίστωση 10.000,00 € για την προµήθεια εφαρµογών – προγραµµάτων πληροφορικής (λογισµικού).
39. Στον  Κ.  Α.  10-7134.003  πίστωση  2.000,00    για  Σχεδιασµό,  ανάπτυξη,  κατασκευή  και λειτουργία ιστοσελίδας.
40. Στον Κ. Α. 15-6063 πίστωση 5.000,00 για λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ.).
41. Στον Κ. Α. 15-6262.001 πίστωση 4.000,00 για την Συντήρηση και επισκευή γηπέδου ∆ιασσέλου.
42. Στον Κ. Α. 15-7135 πίστωση 10.000,00 € για την προµήθεια και τοποθέτηση οργάνων παιδικής χαράς.
43. Στον Κ. Α. 15-7326.001 πίστωση 1.999,32 για το έργο «Ασφαλτόστρωση γηπέδου µπάσκετ στον οικισµό Περδικοράχης Κλειδιού».
44. Στον Κ. Α. 15-7331.001 πίστωση 1.813,02 € για το έργο «Αντικατάσταση υδρορροών δηµοτικού σχολείου Κλειδίου».
45. Στον  Κ.  Α.  15-7331.002  πίστωση  2.366,18    για  το  έργο  Συντήρηση  δηµοτικού  σχολείου Σκουληκαριάς».
46. Στον Κ. Α. 15-7336.001 πίστωση 800,00 € για το έργο «Αποκατάσταση ζηµιών περίφραξης στο γήπεδο ποδοσφαίρου».
47. Στον Κ. Α. 20-6012 πίστωση 5.000,00 € για την αποζηµίωση για υπερωριακή εργασία   για εξαιρέσιµες και νυχτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αµοιβές.
48. Στον  Κ.  Α.  20-6063  πίστωση  3.000,00  για  χορήγηση  λοιπών  παροχών  σε  είδος  (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού).
49. Στον  Κ.  Α.  20-6162.001  πίστωση  30.000,00  για  τέλη  υπέρ  του  Συνδέσµου  διαχείρισης απορριµµάτων.
50. Στον Κ. Α. 20-6211 πίστωση 80.000,00 € για πληρωµή – αντίτιµο ηλεκτρικού ρεύµατος για το φωτισµό οδών, πλατειών και λοιπών κοινοχρήστων χώρων.
51. Στον Κ. Α. 20-6641 πίστωση 30.000,00 € για τη προµήθεια υγρών καυσίµων και λιπαντικών για την κίνηση µεταφορικών µέσων.
52. Στον Κ. Α. 20-7135.001 πίστωση 10.000,00 € για την προµήθεια κάδων απορριµµάτων.
53. Στον Κ. Α. 20-7325.003 πίστωση 2.000,00 € για το έργο Τοποθέτηση Φ/Σ πόλεως στον οικισµό Παλαιό ∆άσελλο.
54. Στον Κ. Α. 25-6211 πίστωση 30.000,00 € για την πληρωµή ηλεκτρικού ρεύµατος για φωτισµό οδών, πλατειών, κοινοχρήστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας.
55. Στον Κ. Α. 25-6277.001 πίστωση 4.000,00 € για δαπάνες διανοµής και είσπραξης λογαριασµών ύδρευσης.
56. Στον Κ. Α. 25-7312.001 πίστωση 2.892,65 για το έργο Σύνδεση δύο δεξαµενών και τοποθέτηση φλοτέρ στην τοποθεσία Αλαταριές.
57. Στον Κ. Α. 25-7312.003 πίστωση 9.021,00 για το έργο Επέκταση δικτύου ύδρευσης στη Ντόβρα ∆. ∆. Βελεντζικού.
58. Στον Κ. Α. 25-7312.005 πίστωση 6.900,00 € για το έργο Σωλήνωση γεώτρησης στο Τυµπά.
59. Στον Κ. Α. 25-7312.006 πίστωση 7.480,00 € για το έργο Ανόρυξη γεώτρησης στο ∆. ∆. Άνω Καλεντίνης.
60. Στον Κ. Α. 25-7312.007 πίστωση 4.920,00 για το έργο Αποκατάσταση δικτύου ύδρευσης στον οικισµό Αγίου Νικολάου Πηγών.
61. Στον Κ. Α. 25-7312.008 πίστωση 4.067,00 € για το έργο Αντικατάσταση νερού ύδρευσης στα Τσουράτικα Μεγαλόχαρης.
62. Στον Κ. Α. 25-7312.009 πίστωση 7.000,00 για το έργο ∆ιεύρυνση – σωλήνωση γεώτρησης στα Κανάλια Μεσοπύργου.
63. Στον Κ. Α. 25-7312.002 πίστωση 2.000,00 € για το έργο Ύδρευση ∆. ∆. Βελεντζικού.
64. Στον Κ. Α. 25-7312.010 πίστωση 3.101,00 για το έργο Προστασία γεώτρησης Μηλιανών.
65. Στον Κ. Α. 25-7312.011 πίστωση 5.083,00 € για το έργο Ύδρευση ∆. ∆. Μεσοπύργου.
66. Στον Κ. Α. 25-7312.012 πίστωση 10.337,00 € για το έργο Άρδευση ∆ήµου Τετραφυλίας.
67. Στον Κ. Α. 25-7312.013 πίστωση 13.866,00 για το έργο Ύδρευση ∆. ∆. Πηγών.
68. Στον Κ. Α. 25-7312.014 πίστωση 392,00 € για το έργο Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης στα Γλύνικα Πηγών.
69. Στον Κ. Α. 25-7312.015 πίστωση 4.952,00 € για το έργο ∆ιευθέτηση όµβριων υδάτων χειµάρρων Μεγαλόχαρης και Μηλιανών.
70. Στον Κ. Α. 25-7312.016 πίστωση 16./367,00 € για το έργο Βελτίωση δικτύων ύδρευσης ∆. ∆. Πηγών.
71. Στον Κ. Α. 25-7312.017 πίστωση 153.008,00 € για το έργο Κατασκευή – βελτίωση δικτύων ύδρευσης δήµου Τετραφυλίας.
72. Στον Κ. Α. 25-7312.018 πίστωση 66.281,00 € για το έργο Βελτίωση – αποκατάσταση δικτύων ύδρευσης ∆ήµου Τετραφυλίας.
73. Στον  Κ.  Α.  25-7312.019  πίστωση  19.771,00    για  το  έργο  ∆ιευθέτηση  όµβριων  υδάτων χειµάρρων Μεγαλόχαρης και Μηλιανών (β΄ φάση).
74. Στον   Κ.   Α.   25-7312.020   πίστωση   5.696,00      για   το   έργο   Συντήρηση      επισκευή οµβροδεξαµενών Μεγαλόχαρης.
75. Στον  Κ.  Α.  25-7312.021  πίστωση  88.036,00    για  το  έργο  Αντιπληµµυρικά  έργα  ∆ήµου Τετραφυλίας.
76. Στον Κ. Α. 25-7312.022 πίστωση 1.075,00 € για το έργο Κατασκευή τεχνικού όµβριων υδάτων στη θέση Μαλέϊκα Φλωρέϊκα.
77. Στον Κ. Α. 25-7312.023 πίστωση 4.478,23 € για το έργο Κατασκευή σωληνωτών (2) από Ελάτια προς Ρείκια, (3) από Στρογγυλό προς Ρείκια και (1) προς Σωτήρη ∆ήµο.
78. Στον  Κ.  Α.  25-7312.024  πίστωση  664,20    για  το  έργο  Κατασκευή    τοποθέτηση  σχάρας όµβριων υδάτων έµπροσθεν οικίας Αθανασίου Μίγδου στον οικισµό Σέλινα Πέτρας.
79. Στον Κ. Α. 25-7312.025 πίστωση 6.899,22 € για το έργο ∆ιευθέτηση  όµβριων υδάτων στο γήπεδο ποδοσφαίρου.
80. Στον Κ. Α. 25-7312.026 πίστωση 12.000,00 € για το έργο Κατασκευή νέας δεξαµενής ύδρευσης στον οικισµό Γαλάνιο.
81. Στον Κ. Α. 25-7312.027 πίστωση 60.883,99 € για το έργο Βελτίωση – επέκταση – συντήρηση δικτύου ύδρευσης Σκουληκαριάς.
82. Στον Κ. Α. 25-7312.028 πίστωση 36.363,51 € για το έργο Βελτιώσεις – αντικαταστάσεις δικτύων ύδρευσης ∆. ∆. Πέτρας.
83. Στον Κ. Α. 25-7312.029 πίστωση 1.673,22 € για το έργο Βελτιώσεις – αντικαταστάσεις δικτύων ύδρευσης ∆. ∆. ∆ηµαριού.
84. Στον Κ. Α. 25-7312.030 πίστωση 45.625,29 € για το έργο Βελτιώσεις – αντικαταστάσεις δικτύων ύδρευσης ∆. ∆. Κλειδιού.
85. Στον Κ. Α. 25-7312.031 πίστωση4.500,00 € για το έργο Κατασκευή σωληνωτών οχετών στο ∆. ∆. Κλειδιού.
86. Στον Κ. Α. 25-7312.032 πίστωση 2.000,00 € για το έργο Τοποθέτηση σωληνωτών οχετών στα Αυγερέϊκα.
87. Στον Κ. Α. 25-7336.001   πίστωση 6.700,00 € για το έργο Αντικατάσταση αντλίας στη θέση Μαραθόρεµα.
88. Στον  Κ.  Α.  25-7336.002  πίστωση  2.768,11    για  το  έργο  Τροποποίηση  αυτοµατισµού και συντήρηση ηλεκτρικού πίνακα στο Μαραθόρεµα και Κωτσιλέϊκα.
89. Στον Κ. Α. 25-7336.003 πίστωση 6.900,00 € για το έργο Αντικατάσταση αντλίας στα Κλαγκέϊκα.
90. Στον Κ. Α. 25-7336.004 πίστωση 5.000,00 € για το έργο Συντήρηση οµβροδεξαµενών.
91. Στον  Κ.  Α.  25-7413.002  πίστωση  3.000,00    για  την  σύνταξη  µελέτης  για  την  διάνοιξη ερευνητικών γεωτρήσεων.
92. Στον Κ. Α. 25-7413.001 πίστωση 1.000,00 € για την Σύνταξη µελέτης γεώτρησης Κάρπινου.
93. Στον  Κ.  Α.  25-7413.003  πίστωση3.000,00    για  την  σύνταξη  µελέτης  περιβαλλοντικών επιπτώσεων για την διάνοιξη ερευνητικών γεωτρήσεων.
94. Στον Κ. Α. 25-7413.004 πίστωση 1.100,00 € για την περιβαλλοντική µελέτη νοµιµοποίησης  υδρευτικής γεώτρησης στη θέση ∆όσιο Τ. ∆. ∆ιασέλου.
95. Στον  Κ.  Α.  30-6012  πίστωση  6.000,00    για  αποζηµίωση  υπερωριακής  εργασίας  και  για εξαιρέσιµες και νυχτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αµοιβές.
96. Στον Κ. Α. 30-6063 πίστωση 8.000,00 € για Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ.).
97. Στον Κ. Α. 30-6641 πίστωση 93.000,00 € για την προµήθεια υγρών καυσίµων και λιπαντικών για την κίνηση µεταφορικών µέσων.
98. Στον Κ. Α. 30-6643 πίστωση 2.000,00 € για την προµήθεια υγρών καυσίµων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες.
99. Στον Κ. Α. 30-7131.001 πίστωση 6.000,00 € για την προµήθεια και τοποθέτηση συστήµατος θέρµανσης.
100.           Στον Κ. Α. 30-7131.002 πίστωση 15.000,00 € για την προµήθεια οδοστρωτήρα.
101.           Στον Κ. Α. 30-7135.001 € για την προµήθεια και τοποθέτηση πινακίδων.
102.           Στον  Κ.  Α.  30-7321.001  πίστωση  86.401,00    για  το  έργο  Κατασκευή  ορεινού καταφυγίου Ελάτης.
103.           Στον  Κ.  Α.  30-7322.001  πίστωση  16.331,00    για  το  έργο  Αποπεράτωση  πλατείας ∆ηµαριού.
104.           Στον  Κ.  Α.  30-7322.002  πίστωση  27.633,03  για  το  έργο  Αποπεράτωση  πλατείας ∆ηµαριού Β΄ φάση.
105.           Στον Κ. Α. 30-7323.001 πίστωση 5.000,00 € για το έργο Κατασκευή σαραζανέτ προς Αϊ Βλάση ∆. ∆. Ρετσιανών.
106.           Στον Κ. Α. 30-7323.002 πίστωση 3.600,00 € για το έργο Τσιµεντόστρωση δρόµου προς Κόκκινο Λιθάρι ∆ιχοµοιρίου.
107.           Στον Κ. Α. 30-7323.003 πίστωση 5.500,00 € για το έργο Τσιµεντόστρωση δρόµων ∆. ∆. Άνω Καλεντίνης.
108.           Στον   Κ.   Α.   30-7323.004   πίστωση2.069,00      για   το   έργο   Εσωτερική   οδοποιία Αστροχωρίου.
109.           Στον Κ. Α. 30-7323.005 πίστωση 16.790,00 € για το έργο Βελτίωση διαδηµοτικής οδού Ρετσιανά ∆ήµου Ηρακλείας – Καστανιά ∆ήµου Τετραφυλίας.
110.           Στον Κ. Α. 30-7323.006 πίστωση 246,00 € για το έργο Εσωτερική Οδοποιία ∆.  ∆.
Μεγαλόχαρης.
111.           Στον Κ. Α. 30-7321.007 πίστωση 157.284,00 € για το έργο Κατασκευή - βελτίωση δρόµων δήµου Τετραφυλίας.
112.           Στον Κ. Α. 30-7323.008 πίστωση 4.484,00 € για το έργο Εσωτερική οδοποιία Ελάτης.
113.           Στον Κ. Α. 30-7323. 009 πίστωση 1.611,00 € για το έργο Οδοποιία ∆. ∆. Ελάτης.
114.           Στον Κ. Α. 30-7323. 010 πίστωση 134,00 € για το έργο Οδοποιία ∆. ∆. Μεσοπύργου.
115.           Στον Κ. Α. 30-7323.011 πίστωση 11.370,00 € για το έργο ∆ιαµορφώσεις πλατειών Τ. ∆. Πηγών.
116.           Στον  Κ.  Α.  30-7323.  012  πίστωση  13.713,00    για  το  έργο  Εσωτερική  οδοποιία Μεγαλόχαρης.
117.           Στον Κ. Α. 30-7323. 017 πίστωση 4.920,00 € για το έργο Προσωρινή αποκατάσταση δρόµου               Άγιος Νικόλαος – Βουνό – Κοκκινόλακος.
118.           Στον  Κ.  Α.  30-7323.  013  πίστωση  32.729,00    για  το  έργο  Εσωτερική  οδοποιία Τετραφυλίας.
119.           Στον Κ. Α. 30-7323. 018 πίστωση 6.838,80 € για το έργο Συνέχιση ασφαλτόστρωσης εσωτερικής     οδοποιίας οικισµού Γαλάνιο.
120.           Στον Κ. Α. 30-7323.019 πίστωση 4.786,67 € για το έργο Τσιµεντοστρώσεις δρόµων προς Ν. Παπακώστα – Ευαν. Τσιρογιάννη και Κων/νου Αυγέρη.
121.           Στον Κ. Α. 30-7323.014 πίστωση 12.530,00 € για το έργο Αντιµετώπιση ζηµιών και καταστροφών που προκλήθηκαν από θεοµηνίες.
122.           Στον Κ. Α. 30-7323.020 πίστωση 4.881,75 € για το έργο Τσιµεντοστρώσεις δρόµων προς Σταυρούλα Μανιφάβα, Λαµπρινή Αντωνίου και πέρα γέφυρας Ακροποταµιάς.
123.           Στον  Κ.  Α.  30-7323.015  πίστωση  10.954,00    για  το  έργο  Εσωτερική  οδοποιία Μεσοπύργου.
124.           Στον Κ. Α. 30-7323.016 πίστωση 79.903,00 € για το έργο Ολοκλήρωση οδικού δικτύου Μεσόπυργος – Μηλιανά.
125.           Στον  Κ.  Α.  30-7323.021  πίστωση  4.627,59    για  το  έργο  Βελτίωση  δρόµου  προς Βαρβάρα Σοφούρη – Αθανάσιο Μίγδο.
126.           Στον Κ. Α. 30-7323.022 πίστωση 2.393,89 € για το έργο Τσιµεντόστρωση δρόµου προς οικία Γεωργίου Ιωάννη Μανιφάβα στο Τ. ∆. Κλειδίου.
127.           Στον Κ. Α. 7323.023 πίστωση 12.300,00 € για το έργο Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης στο γήπεδο ποδοσφαίρου.
128.           Στον Κ. Α. 7323.024 πίστωση 20.192,95 € για το έργο Βελτίωση δηµοτικού δρόµου κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης- κατασκευή ρείθρων – τοποθέτηση σχαρών στη θέση ∆εντράκια οικ. Παναγιάς ∆ιασέλλου.
129.           Στον  Κ.  Α.  7323.025  πίστωση  16.039,80    για  το  έργο  Βελτίωση  οδοποιίας  Τ.  ∆. ∆ιασέλλου.
130.           Στον Κ. Α. 7323.026 πίστωση 1.000,00 € για το έργο ∆ιάνοιξη δρόµου προς Σωτήρη Στασινό στο Τ. ∆. Σκουληκαριάς.
131.           Στον  Κ.  Α.  7323.027  πίστωση  33.652,92    για  το  έργο  Βελτίωση  οδοποιίας  Τ.  ∆. ∆ιασέλλου.
132.           Στον  Κ.  Α.  7323.028  πίστωση  18.246,15    για  το  έργο  Βελτίωση  οδοποιίας  Τ.  ∆. ∆ηµαριού.
133.           Στον Κ. Α. 7323.029 πίστωση 2.045,35 € για το έργο Βελτίωση οδοποιίας Τ. ∆. Πέτρας.
134.           Στον  Κ.  Α.  7323.030  πίστωση  3.292,32    για  το  έργο  Βελτίωση  οδοποιίας  Τ.  ∆. Κλειδίου.
135.           Στον Κ. Α. 7323.031 πίστωση 83.035.31 € για το έργο Βελτίωση εσωτερικής οδοποιίας Τ. ∆. ∆ηµαριού – ∆ιάσελου – Πέτρας.
136.           Στον Κ. Α. 7323.032 πίστωση 93.643,38 € για το έργο Βελτίωση εσωτερικής οδοποιίας Τ. ∆. Κλειδίου – Σκουληκαριάς.
137.           Στον Κ. Α. 7323.033 πίστωση 3.358,98 € για το έργο Βελτίωση οδοποιίας – πλατειών Κλειδίου.
138.           Στον Κ. Α. 7323.034 πίστωση 6.295,51 € για το έργο Τσιµεντόστρωση εσωτερικής οδοποιίας Τ. ∆. Σκουληκαριάς.
139.           Στον  Κ.  Α.  7323.035  πίστωση  4.530,95    για  το  έργο  ∆ιαπλάτυνση  στροφής  και τσιµεντόστρωση δρόµου προς Τσούµενο.
140.           Στον Κ. Α. 7323.036 πίστωση 6.813,60 € για το έργο Χαλικόστρωση αγροτικών δρόµων Τ. ∆. Πέτρας.
141.           Στον  Κ.  Α.  7323.037  πίστωση 4.500,00    για  το έργο  Βελτίωση  δρόµου στη  θέση Στουµπέϊκα – Στασινέϊκα.
142.           Στον   Κ.   Α.   30-7323.038  πίστωση   4.892,65   για  το   έργο   Κάλυψη   δράσεων πυροπροστασίας.
143.           Στον Κ.  Α.  30-7326-001  πίστωση 6.193,00  € για το  έργο  Ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων Μηλιανών.
144.           Στον Κ.  Α.  30-7326-002  πίστωση 1.565,00  € για το  έργο  Ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων Πηγών.
145.           Στον Κ. Α. 30-7326-003 πίστωση 495,00 € για το έργο Ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων Πηγών.
146.           Στον  Κ.  Α.  30-7326-004  πίστωση  18.168,00    για το  έργο  Ανάπλαση  διαµόρφωση κοινοχρήστων χώρων.
147.           Στον Κ. Α. 30-7326-005  πίστωση 47.200,00 € για το έργο Ποδηλατόδροµος δήµου
Τετραφυλίας.
148.           Στον  Κ.  Α.  30-7331-001  πίστωση  450,00    για  το  έργο  Αποκατάσταση  ζηµιών υδραυλικών εγκαταστάσεων δηµαρχείου.
149.           Στον   Κ.   Α.   30-7331-002   πίστωση   7.013,88      για   το   έργο   Επαναχρωµατισµός δηµαρχείου.
150.           Στον Κ. Α. 30-7333-001 πίστωση 3.803,16 € για το έργο Αγροτική οδοποιία ∆.  ∆.
Βελεντζικού.
151.           Στον Κ. Α. 30-7333-002 πίστωση 2.920,02 € για το έργο Αγροτική οδοποιία ∆. ∆. Άνω Καλεντίνης Β΄ φάση.
152.           Στον Κ. Α. 30-7333-003 πίστωση 2.255,00 € για το έργο Αγροτική οδοποιία ∆.  ∆.
Βελεντζικού Β΄ φάση.
153.           Στον Κ. Α. 30-7333-004 πίστωση 1.000,00 € για το έργο ∆ιαγραµµίσεις οδών.
154.           Στον Κ. Α. 30-7333-005 πίστωση 4.066,00 € για το έργο Χαλικοστρώσεις δρόµων ∆. ∆. Βελεντζικού.
155.           Στον Κ. Α. 30-7333-006 πίστωση 2.170,00 € για το έργο Αγροτική οδοποιία ∆.  ∆.
∆ιχοµοιρίου Β΄ φάση.
156.           Στον Κ. Α. 30-7333-0016 πίστωση 1.500,00 € για το έργο Αποκατάσταση βατότητας αγροτικών δρόµων Κλειδιού – Σκουληκαριάς.
157.           Στον Κ. Α. 30-7333-017 πίστωση 2.500,00 € για το έργο Αποκατάσταση βατότητας αγροτικών δρόµων ∆ηµαριού - Πέτρας – ∆ιασέλου.
158.           Στον  Κ.  Α.  30-7333-007  πίστωση  3.345,69  για  το  έργο  Αγροτική  οδοποιία  ∆.  ∆. ∆ιχοµοιρίου.
159.           Στον Κ. Α. 30-7333-008 πίστωση 75.000,00 € για το έργο Αγροτική οδοποιία ∆. ∆. Άνω Καλεντίνης ∆΄ Φάση.
160.           Στον Κ. Α. 30-7333-009 πίστωση 3.043,59,00 € για το έργο Αγροτική οδοποιία ∆. ∆. Άνω Καλεντίνης Γ΄ Φάση.
161.           Στον Κ. Α. 30-7333-010 πίστωση 10.692,10 € για το έργο Αγροτική οδοποιία ∆. ∆.
∆ιχοµοιρίου Γ΄ φάση.
162.           Στον Κ. Α. 30-7333-011 πίστωση 3.244,00 € για το έργο Αγροτική οδοποιία ∆.  ∆.
Ρετσιανών Γ΄ φάση.
163.           Στον Κ. Α. 30-7333-012 πίστωση 3.477,14 € για το έργο Αγροτική οδοποιία ∆.  ∆.
Βελεντζικού Γ΄ φάση.
164.           Στον Κ. Α. 30-7333-013 πίστωση 7.700,00 € για το έργο Αγροτική οδοποιία ∆.  ∆.
Βελεντζικού ∆΄ φάση.
165.           Στον Κ. Α. 30-7333-014 πίστωση 32.000,00 € για το έργο Αγροτική οδοποιία ∆. ∆.
Ρετσιανών ∆΄ φάση.
166.           Στον Κ. Α. 30-7333-015 πίστωση 57.347,00 € για το έργο Αγροτική οδοποιία ∆. ∆.
∆ιχοµοιρίου ∆΄ φάση.
167.           Στον  Κ.  Α.  30-7411.001  πίστωση  900,00    για  την  τοπογραφική  αποτύπωση  και Κόκκινης Εκκλησιάς και Φερεντινέϊκα.
168.           Στον Κ. Α. 30-7411.002 πίστωση 800,00 € για την τοπογραφική αποτύπωση δηµαρχείου.
169.           Στον Κ. Α. 30-7413.001 πίστωση 3.960,00 € για το έργο Ανάπλαση και αξιοποίηση περιβάλλοντος χώρου βρύσης Τ. ∆. Κλειδιού.
170.           Στον  Κ.  Α.  30-7413.002  πίστωση  5.535,00    για  το  έργο  ∆ιαµόρφωση  κεντρικής πλατείας στον Οικισµό Άνω Πέτρας.
171.           Στον Κ. Α. 30-7413.003 πίστωση 12.300,00 € για το έργο Πεζοδρόµηση – διαµόρφωση οδών περιµετρικά δηµαρχείου.
172.           Στον  Κ.  Α.  30-7413.004  πίστωση  2.405,00    για  την  σύνταξη  τοπογραφικού διαγράµµατος για αποκάλυψη – οριοθέτηση πλατείας Παλαιοχωρακίου Τ. ∆. ∆ηµαρίου.
173.           Στον Κ. Α. 30-7413.005 πίστωση 5.535,00 € για το έργο ∆ιαµόρφωση περιβάλλοντος χώρου δηµαρχείου.
174.           Στον  Κ.  Α.  30-7413.006  πίστωση  3.075,00    για  το  έργο  ∆ιαµόρφωση  κεντρικής πλατείας στον οικισµό Γιαννιώτη Σκουληκαριάς.
175.           Στον Κ. Α. 70-6161 πίστωση 10.000,00 € για την υλοποίηση συµβάσεων διαδηµοτικής συνεργασίας.
176.           Στον Κ. Α. 70-6415 πίστωση 110.000,00 € για την υλοποίηση του προγράµµατος «ΣΥΝ – ΚΟΙΝΩΝΙΑ».
177.           Στον Κ. Α. 70-7326.001 πίστωση 4.983,96 για την Προµήθεια εγκατάσταση οργάνων παιδικής χαράς Άνω Πέτρας.
178.           Στον Κ. Α. 70-7326.002 πίστωση 1.270,79 € για το έργο Κατασκευή – τοποθέτηση στάσης λεωφορείων παράπλευρα οικίας ∆ίγκα στην Άνω Πέτρα.
179.           Στον Κ. Α. 70-7336.001 πίστωση 2.128,36 € για το έργο Αντικατάσταση κιγκλιδωµάτων στην πλατεία Μνηµείου Γ. Καραϊσκάκη.
180.           Στον   Κ.   Α.   70-7336.002   πίστωση   1.079,95      για   το   έργο   Επαναχρωµατισµός κιγκλιδωµάτων πλατείας Παλαιοχωρακίου Τ. ∆. ∆ηµαριού.
181.           Στον  Κ.  Α.  70-7336.003  πίστωση  6.900,00    για  την  Συντήρηση  και  επισκευή υδραυλικών εγκαταστάσεων – καλοριφέρ.
182.           Στον Κ. Α. 8111 πίστωση 1.000,00 € για πληρωµή αµοιβών και εξόδων προσωπικού.
183.           Στον Κ. Α. 8115.001 πίστωση 4.500,00 € για Συντήρηση και υποστήριξη εξοπλισµού πληροφορικής – λογισµικού β΄ φάση.
184.           Στον Κ. Α. 8117.002 πίστωση 5.000,00 € για πληρωµή δηµοσιεύσεων.
185.           Στον Κ. Α. 8211 πίστωση 100.000,00 για απόδοση εισφοράς υπέρ του δηµοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης.
186.           Στον Κ. Α. 8221 πίστωση 100.000,00 € για απόδοση φόρων µισθωτών υπηρεσιών.
187.           Στον Κ. Α. 8222 πίστωση 100.000,00 € για απόδοση φόρων και χαρτόσηµο δηµάρχων αντιδηµάρχων, µελών δηµοτικών συµβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων.
188.           Στον Κ. Α. 8223 πίστωση 100.000,00 € για απόδοση φόρων προµηθειών εργολάβων ελευθέρων επαγγελµατιών κλπ.
189.           Στον  Κ.  Α.  8231  πίστωση  450.000,00  για  απόδοση  εισφορών  σε  ασφαλιστικούς οργανισµούς και ταµεία.
190.           Στον Κ. Α. 8241 πίστωση 30.000,00 € για απόδοση κρατήσεων στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του Ταµείου Παρ. & ∆ανείων.Β. Εγκρίνει τη διάθεση όλων των αναφεροµένων πιστώσεων για τις αιτίες που αναγράφηκαν στον προϋπολογισµό.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 9/2011

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ                                                                   ΤΑ ΜΕΛΗ
Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ                                                                 (ακολουθούν υπογραφές)
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΑΛΛΙΚΑΣ

facebook twitter digg delicious linkedin googlebuzz more

Share

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites